CEO KHỞI NGHIỆP 4.0

Bài giảng

Ý tưởng "Vàng" và Ý tưởng "Rác"

Giảng viên: Tạ Minh Tuấn

Bạn sẽ nhận được GIÁ TRỊ lợi lạc từ VIDEO, bao gồm các nội dung:

Video đầu tiên này tôi sẽ chia sẻ với bạn một phần rất quan trọng của khóa học CEO Khởi nghiệp 4.0. Đó là bài giảng về: Ý tưởng “Vàng” và Ý tưởng “Rác”.